اهمیت رسانه

 

در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نامیده اند.

از مهمتــرین ابزارهای امروزی دانایی، رسانــــه ها هســتند. رسانه ، “هر نوع واسطـــه یا مجـــاری انتقـــال پیام اســـت  که از طریق فرستنـــده اعمال می شود .” همچنیــــن رسانه گاهـــی کانال نیز نامیده می شود . ” رسانه حامل یا واســط پیام است . زندگی در دنیای امروز بدون رسانه قابل تصور نیست. لذا نمی توان نقش رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو، تلویزیون و اینترنت را درزندگی امروزی نادیده گرفت، بلکه باید به دنبال فرهنگ سازی بود.

رسانه ها، بویژه رادیو و تلویزیون، تغییرات مهمی را درسیاست، تعلیم و تربیت، بازاریابی، اخبار، فرهنگ توده، زندگی اجتماعی و خانوادگی ایجاد کرده است. امروزه استفاده از انواع رسانه چون رادیــو، تلوزیون، کمپیــوتر، تلفن همراه و … جزء انکار ناپذیــری ازفعالیــــت های روزانه افراد است و به عنــوان منبــعی از اخبـــار باور کردنی، اطلاعات و تعلیــمات مهـــم، آگاهی های دقیق اجتماعی، و برخی سرگرمی های لذتبخش پذیرفته شده است.

رسانه ها عمدتاً در جوامع وظایف آتی الذکر را انجام می دهند :

الف) وظایف خبری و آموزشی

ب) وظایف راهنمایی و رهبری

ج) وظایف تفریحی و تبلیغی

د) وظایف سازمان یافته سیاسی

از آنجایی که رسانه ها نقش بالقوه معناداری در شکل گیری ادراک و افکار افراد و آحاد جامعه بازی می نمایند ، توجه به آن و سـیاستــگذاری در فرآیـــند توســــعه واتخـــاذ استراتـــژی های مناســـب با نگــــرش ۲۰ سالــــه به پیشرفـــت کشــور ، از اهمیـــت اساسی برخوردار است .

رسانه ها ، عامل و سازمان هایی هستند که ارتباطات ، ایده ها و اطلاعات و تصاویر دنیای ما را می سازند . رسانه ها ، تار و پود نمادین زندگی اجتماعی ما را تشکیل می دهند . در دنیای امروزی ،جایگاه رسانـــه ، تنویر افکار عمومی و ایــجاد فضاهای مناسب برای گفتگو و برخورد سالم و سازنده نظرات وچندین نقش اساسی دیگر می باشد .

رسانه ها ، حکم آینه را ندارند ؛ بلکه نقش نورافکن و نقش بالقوه معناداری در شکل گیری ادراک و افــکار بازی می کنــــــنــد . رسانه ها ، تکثیر کنندگان شخصیت متحرک و قالب ذهنی متناسب با آن می باشند .

خلاصه اینکه ما اعتمادمان را در اختیار رسانه به عنوان یک قدرت قرار داده ایم که اخبار، سرگرمی و آموزش را در اختیار ما قرار می دهند.